VAE 318 TX9C Vision Remote case

VAE 318 TX9C Vision Remote case

Replacement 1 button remote case to suit VAE 317-480, VAE 317-580, VAE 318-120, VAE 315-800/B2, VAE 315-800/P2, VAE 317-490, VAE 317-320, VAE 317-370. VAE 317-480/4D, VAE 317-490/4D