VAE 318 TX8 1C Vision Remote case

VAE 318 TX8 1C Vision Remote case

Replacement 2 button remote case to suit VAE 318-1600, VAE 318-1800, VAE 318-2600, VAE 318-2700, VAE 317-650, VAE 318-2300, VAE 317-550